zásady ochrany osobních údajů

Obsah

1. Správce osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány společností MÁMA JOB team s.r.o., IČ: 094 57 712, se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Společnost zapsaná v OR u KS v Brně oddíl C (dále jen „Správce“). Správce se zpracovávanými osobními údaji zachází vždy s opatrností, péčí a respektem. Zákazníci, Objednatelé ve formě podnikajících fyzických osob, zájemci nabídek E-shopu nebo pouze návštěvníci webových stránek www.mamajob.online (dále jen „dotčené osoby“) svěřují Správci své údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny informace o tom, jak jsou tyto údaje Správcem chráněny, a jaká práva dotčeným osobám v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) náleží.

 

Vzhledem k tomu, že Správce není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1 Nařízení o ochraně osobních údajů, Správce nejmenuje pověřence pro ochranu údajů. Svá práva související s osobními údaji může dotčená osoba kdykoliv uplatnit prostřednictvím adresy napiste.nam@mamajob.online.

2. Rozsah osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu dotčené osoby samy svěří, a to:

2.1.Sekce „Napište nám“

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo

 

2.2.Registrace/přihlášení

 • Jméno a příjmení
 • Email

 

2.3.Nákup na e-shopu – fakturační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Doručovací adresa
 • V případě nákupu za podnikatele – obchodní firma, IČ/DIČ, sídlo

 

2.4. Čerpání produktů

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Doručovací adresa
 • V případě nákupu za podnikatele – obchodní firma, IČ/DIČ, sídlo
 • Fotografie
 • Audiovizuální záznamy pořízené z online workshopů a webinářů

 

2.5. Přihlášení do placeného členství

 • Fotografie
 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Telefon
 • Adresa bydliště

 

2.6.Video medailonky, reference a podcasty

 • Audiovizuální záznamy
 • Fotografie
 • Jméno a příjmení
 • Pozice
 • Název zaměstnavatele
 • Email
 • Telefon
 • V případě podnikatele fyzické osoby – IČ/DIČ
 • V případě obchodní společnosti – Obchodní firma, sídlo, IČ/DIČ, logo, jméno a příjmení zástupce společnosti

 

2.7.Přístup k databázi pracovních nabídek
Tato služba je prozatím ve fázi přípravy. Informace o ochraně osobních údajů při čerpání této služby bude doplněno před jejím spuštěním.

 

2.8.Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na webové stránce

 • IP adresa
 • Soubory cookies (v případě online služeb)
 • Případně jiný online identifikátor

 

2.9.   Údaje podnikajících fyzických osob, které získáme na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online

 • Jméno, příjmení, popř. obchodní firma
 • IČO, DIČ
 • Telefon
 • Email

 

2.10.   Údaje zaměstnanců Objednatele, které získáme na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online

 • Jméno, příjmení
 • Telefon
 • Email
 • Fotografické záznamy
 • Videozáznamy
 • Audiozáznamy

3. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem

 • prodeje produktů na e-shopu
 • provozování webových stránek
 • zlepšování služeb
 • zabezpečování webové stránky
 • zasílání newsletterů (K zasílání newsletterů – viz. čl. XI bod 3.3. – dochází na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž souhlas k jejich zasílání je udělen při objednávce produktů nebo při dobrovolném přihlášené k odběru newsletteru prostřednictvím webového rozhraní. Odhlášení z jejich přijímání je možno provést kdykoliv, a to prostřednictvím emailové adresy: napiste.nam@mamajob.online)
 • prezentace činnosti Správce na jeho webu/sociálních sítích (zveřejňování video medailonků, referencí, záznamů z online workshopů, webinárů a podcastů)
 • dočasné, heslem chráněné zpřístupnění obsahu záznamu pořízeného v rámci online workshopů a kurzů těm zákazníkům, kteří se ho z jakéhokoliv důvodu nemohli účastnit.
 • vedení účetnictví (Pokud si dotčená osoba objedná některý z nabízených produktů či služeb, Správce potřebuje její osobní údaje (fakturační údaje), aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto údaje si Správce ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.)
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou produkty a služby používány a jak jsou z marketingového a obchodního účelu úspěšné
 • uzavírání Smluv o poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online
 • prezentace činnosti Objednatele a inzerce volných pracovních pozic Objednatele na základě Smlouvy o poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online

4. Osobní údaje zaměstnanců Objednatele zpracovávané v souvislosti s inzercí pracovních nabídek

Osobní údaje zaměstnanců Objednatele zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online

Veškeré osobní údaje zaměstnanců Objednatele zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb dle Všeobecných obchodních podmínek inzerce pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online Správce zpracovává na základě souhlasu uděleného prostřednictvím Objednatele.

5. Předávání osobních údajů třetím stranám

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

K předávání údajů dochází pouze pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastními silami, přičemž je využíváno služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Poskytovatelé hostingu a serverových služeb (www.forpsi.com – hosting webu)
 • Analytické nástroje (Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu)
 • Marketing a zákaznická podpora (MailChimp)
 • Fakturace a účetnictví
 • Zobrazování videí a audio záznamů (Vimeo, SoundCloud)

Je možné, že se v budoucnu Správce rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Správce se zavazuje, že v takovém případě bude na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Prodávající má oprávněný zájem k využívání e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení Kupujícímu pouze v případě, že se jedná o elektronickou adresu získanou od Kupujícího při prodeji produktů či dobrovolným sdílením se Správcem prostřednictvím webového rozhraní za účelem odběru newsletteru. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat prostřednictvím emailové adresy napiste.nam@mamajob.online.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies může Správce využívat ke zjištění, zda již uživatel ze svého počítače navštívil jeho webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na počítači Uživatele.

Uživatel souhlasí s tím, aby Správce cookies používal k zobrazování tzv. behaviorálně cílené reklamy. Uživatel může deaktivovat používání cookies ve svém internetovém prohlížeči.

7. Předávání dat mimo EU

Data jsou Správcem zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Práva dotčených osob v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají dotčené osoby řadu práv. Pokud má dotčená osoba v úmyslu některého z těchto práv využít, může tak učinit prostřednictvím kontaktování Správce na e-mailovou adresu: napiste.nam@mamajob.online o již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup – dotčená osoba je oprávněna Správce kdykoli vyzvat, aby ji ve lhůtě 30 dní doložil, jaké její osobní údaje zpracovává a proč.
 • Pokud se u dotčené osoby něco změní nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování může dotčená osoba využít, pokud se domnívá, že Správce zpracovává její nepřesné údaje, domnívá se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechce všechny údaje smazat nebo pokud vznese námitku proti zpracování. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost. Pokud by dotčená osoba chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude Správce postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě Správce vymaže veškeré osobní údaje dotčené osoby ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech je Správce vázán zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě Správce smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud má dotčená osoba pocit, že s jejími údaji Správce nezachází v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s novinkami a obchodními sděleními Správce zasílá zákazníkům www.mamajob.online na základě svého oprávněného zájmu. Odhlásit se zákazník může prostřednictvím emailové adresy: napiste.nam@mamajob.online.

8. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.2. 2021