všeobecné obchodní podmínky

 • Společnost MÁMA JOB team s.r.o., Hlavní 415, 691 27 Popice: IČ: 09457712.
 • Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118965.

A.
PRODEJ OSOBNÍCH I ONLINE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ, WORSHOPŮ, E-LEARNINGOVÝCH BALÍČKŮ, ELEKTRONICKÝCH KNIH (E-BOOKŮ), ŠABLON PRO TVORBU CV (JOB PROFIL), ČLENSTVÍ V PLACENÉM KLUBU, OSOBNOSTNÍCH TESTŮ, PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍHO KOUČINKU, PORADENSTVÍ A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ A PRO PŘÍSTUP K DATABÁZI PRACOVNÍCH NABÍDEK.

B
INZERCE PRACOVNÍCH NABÍDEK A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU WWW.MAMAJOBJOB.ONLINE, DOSTUPNÉ I POD DOMÉNAMI WWW.FLEXIBILNIUVAZKY.ONLINE, FLEXIBILNIUVAZKY.CZ, FLEXIBILNIUVAZKY.EU.

A.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej osobních i online vzdělávacích kurzů, workshopů, e-learningových balíčků, elektronických knih (e-booků), šablon pro tvorbu CV (JOB PROFIL), členství v placeném klubu, osobnostních testů, pro poskytování osobního koučinku, poradenství a individuálních konzultací a pro přístup k databázi pracovních nabídek.

Podrobný obsah VOP

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup osobních i online vzdělávacích kurzů, workshopů. e-learningových balíčků, elektronických knih (e-booků), členství v placeném klubu, tvorbu CV šablon (JOB PROFILŮ), osobnostních testů, pro poskytování osobního koučinku, poradenství a individuálních konzultací (dále vše společně označováno i jako „produkty“) a pro přístup k databázi pracovních nabídek, to vše přes webové rozhraní www.mamajob.online .

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.mamajob.online souvisí.

Podrobná organizační pravidla pro organizaci workshopů, webinářů a e-learningů jsou popsána zde..

3. Přístup k databázi pracovních nabídek probíhá na základě registrace uživatele na internetových stránkách www.mamajob.online a vytvoření tzv. „Job profilu“, který je následně propojen s webovou stránkou www.zkraceneuvazky.cz obsahující databázi životopisů a pracovních nabídek. Tato služba je prozatím ve fázi přípravy. Více podrobností o této službě bude doplněno před jejím spuštěním.

4. VOP obsahují informace, které Kupující potřebuje mít k dispozici ještě před tím, než produkt zakoupí. Prodávající tímto žádá, aby si Kupující přečetl tyto VOP a Pravidla pro organizaci kurzů pečlivě a v případě, že k nim bude mít připomínky či dotazy, aby kontaktoval Prodávajícího ještě před objednáním produktu. Kontakty jsou uvedeny v čl. II. VOP. Tím, že Kupující klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“, dává tím Prodávajícímu signál, že VOP viděl, četl a souhlasil s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je zde popsán.

5. Ve VOP jsou k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Podmínky přístupu k databázi pracovních nabídek vč. pravidel registrace

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Prohlášení o ochraně osobních údajů

XII. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je:

 • MÁMA JOB team s.r.o.
  IČ: 094 57 712
  Se sídlem: Hlavní 415, 691 27 Popice
  Společnost zapsaná v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 118965
 • Kontaktní telefon: 739 070 980
  Adresa pro doručování elektronické pošty: napiste.nam@mamajob.online

2. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.mamajob.online uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z nabízených produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se dle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud je Kupujícím fyzická osoba a do objednávky uvede IČ, Prodávající bude mít zato, že Kupní smlouvu uzavírá s podnikatelem, nikoliv se spotřebitelem.

4. UŽIVATEL

Uživatelem je kterákoliv fyzická či právnická osoba, která užívá E-shop či čerpá zakoupené produkty prostřednictvím Uživatelského účtu.

5. E-SHOP

E-shop znamená počítačový program, který je dostupný v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.mamajob.online, jehož hlavní zaměření spočívá v zobrazení, výběru a objednání produktů Uživatelem.

6. NÁKUPNÍ KOŠÍK

Nákupní košík znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním či odebráním produktů.

7. REGISTRACE

Registrace je elektronická registrace Uživatele vytvořená za účelem čerpání zakoupených produktů, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní www.mamajob.online a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Uživatelským účtem je část E-shopu, která je každému Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání přístupových údajů.

9. ČLENSKÝ ÚČET

Členským účtem je část webového rozhraní, která je zřízena Uživateli po zakoupení placeného členství a zpřístupněna po zadání přístupových údajů.

10. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelskou smlouvou se rozumí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

11. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Smlouva uzavřená distančním způsobem je taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám, přičemž se tyto neliší od běžné sazby účtované běžným operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

12. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty prostřednictvím E-shopu, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ

Na E-shopu je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Veškeré prezentace uvedené na E-shopu jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

 • 3.1.   Pro objednání produktů přes E-shop je nutná Registrace Kupujícího a vytvoření Uživatelského účtu/přihlášení do již existujícího Uživatelského účtu, jehož prostřednictvím dochází k následnému čerpání produktů (POZOR! V případě zakoupení produktu za účelem jeho poskytnutí třetí osobě, není třeba si za účelem nákupu zakládat uživatelský účet. Třetí osoba, která ještě nemá zřízen vlastní Uživatelský účet, je třeba při objednávce zadat e-mail této osoby, která si následně pod tímto e-mailem vytvoří účet nutný k vyčerpání zakoupeného produktu. K samotnému objednání slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, případně telefonní číslo (u podnikatelů dále IČ, DIČ), zvolí způsob úhrady a vybere označením vybraný produkt nebo produkty.
  Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
  O obdržení objednávky bude Kupující informován prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu zadanou objednávce. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu napiste.nam@mamajob.online) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech může být Kupující Prodávajícím kontaktován za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se Prodávající nadále nezabývá.

4.      Kupní smlouva se uzavírána v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ

 • 1.1. Na E-shopu je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na E-shopu uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již cenou konečnou.
 • 1.2.   Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Kupujícímu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě.
 • 1.3.   Není-li mezi stranami Kupní smlouvy výslovně ujednáno jinak, Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

 

2.  ZPŮSOB PLATBY

 • 2.1.   Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  – Bezhotovostně platebními kartami VISA, MasterCard (platba se provede ihned).
  – Bezhotovostně bankovním převodem.
 • 2.2.   Platební metody pro bezhotovostní převod platebními kartami jsou napojeny na platební bránu Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví Kupující zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.
 • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi stranami Kupní smlouvy výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

3. SPLATNOST KUPNÍ CENY

 • 3.1. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 • 3.2. O přijetí platby Prodávající vystaví doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod Kupující obdrží obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při koupi e-booku, šablony CV (JOB PROFILU) osobnostního testu či on-line kurzu/e-learningového balíčku bude po uhrazení ceny Kupujícímu zakoupený digitální obsah zpřístupněn na jeho Uživatelském účtu. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Kupujícímu digitální obsah dodán svým zpřístupněním v konkrétním Uživatelském účtu. Při koupi členství v placeném klubu, bude Kupující po zaplacení kupní ceny vpuštěn do placeného klubu prostřednictvím svého Členského účtu. V případě zakoupení osobních vzdělávacích kurzů, workshopů a dalších produktů spočívajících v osobním setkávání, si Uživatel prostřednictvím E-shopu zvolí konkrétní termín a místo konání. V takovém případě bude Uživateli doručeno pouze potvrzení objednávky prostřednictvím emailu. V případě, že se Uživatel přihlásí k osobnímu vzdělávacímu kurzu, workshopu nebo dalšímu produktu spočívajícímu v osobním setkávání, u kterého nebude na E-shopu uveden konkrétní termín či místo konání, Uživatel bere na vědomí, že jde o osobní vzdělávací kurz, workshop či další produkt spočívající v osobním setkávání, jehož konkrétní termín a místo konání závisí na celkovém počtu přihlášených Uživatelů. V takovém případě bude Uživatel o přesném termínu a místu konání informován prostřednictvím emailu.

Pokud je Uživatel spotřebitelem a zakoupí si produkt – službu, jenž začne čerpat dříve než po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy (čl. VIII, odst.1), vyjadřuje tím výslovný souhlas se začátkem plnění této služby/s čerpáním produktu ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá Uživatel po tomto zahájení čerpání produktu právo na odstoupení od smlouvy.

2. DODACÍ LHŮTA

Produkty budou Kupujícímu dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

3.      Digitální obsah (především pro zobrazení zakoupených e-booků) vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VI. Podmínky přístupu k databázi pracovních nabídek vč. pravidel registrace

Tato služba je prozatím ve fázi přípravy. Více podrobností o této službě bude doplněno před jejím spuštěním.

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah je zaslán pouze Kupujícímu, na jeho emailovou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu on-line kurzu/e-learningového balíčku je nutné se přihlásit do Uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Digitální obsah se přehrává s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby používaný hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2.      Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Prodávající proto nemůže odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů Kupující sami dosáhnou. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3.      V případě Registrace a vytvoření Uživatelského účtu se Kupující zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se rovněž zavazuje udržovat své údaje uvedené v Uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP Kupujícím je Prodávající oprávněn Uživatelský účet Kupujícího znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě Kupující vyrozumí o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy napiste.nam@mamajob.online nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V emailu Kupující uvede, že využívá své právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a sdělí datum nákupu, své identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt zakoupil. Formulář pro odstoupení, který Kupující může, ale nemusí využít k odstoupení od smlouvy, je přiložen k těmto VOP jako Příloha č. 1. Odstoupení nemusí být odůvodněno.

2. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno emailem na napiste.nam@mamajob.online nebo odesláno poštou na poštovní adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup do Uživatelského účtu.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Prodávající spotřebiteli odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu Kupující může žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by již před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, Prodávající apeluje na Kupujícího, aby si zkontroloval nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. V případě, že ani tam produkt Kupující nenalezne, je oprávněn uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

7.  Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit emailem na elektronickou adresu napiste.nam@mamajob.online nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající potvrzení.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Pokud bude mít Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, Prodávající žádá, aby Kupující kontaktoval nejprve jej, a to na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese napiste.nam@mamajob.online.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se Kupující může se svými stížnostmi obrátit.

 

3.  Pokud mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je upřesněno v samostatné části webu, Zásady ochrany údajů. Jedná se o dokument, který je však nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek. Přístupné zde…

XII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP měnit. Změnu oznámí Uživateli prostřednictvím E-shopu nebo emailem na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 7 dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VOP nebo od doručení emailové zprávy do emailové schránky Uživatele a závazek z tohoto důvodu ukončit.

Příloha č. 1: Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MÁMA JOB team s.r.o., Hlavní 415, 691 27 Popice

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto produktu:

……………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení Kupujícího:

……………………………………………………………………

 

Adresa Kupujícího:

……………………………………………………………………

 

Datum objednání zboží: …………………………………….

 

Číslo objednávky*: …………………………………….

 

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny: …………………………………….

 

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) uvedenými na webu www.mamajob.online

 

Podpis Kupujícího: ………………………………………

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum: …………………………

 

(*) Nepovinný údaj, jeho vyplnění však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

3.  Tyto VOP jsou účinné od 1.6. 2021

B.

Všeobecné obchodní podmínky pracovních nabídek a poskytování služeb na portálu www.mamajob.online, dostupné i pod doménami www.flexibilniuvazky.online, www.flexibilniuvazky.cz, www.flexibilniuvazky.eu.

Podrobný obsah VOP

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují podmínky zveřejňování inzerce pracovních nabídek na webovém portálu www.mamajob.online, poskytování dalších souvisejících služeb, které jsou součástí tzv. balíčků, doplňkových služeb a dále diagnostiky talentů uchazečů ve formě jednorázového testu či výhodné sady testů (dále vše společně označováno i jako „služby“).

2. Poskytování služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Proces uzavírání Smlouvy o poskytování služeb je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Smlouvy o poskytování služeb, tedy Poskytovatele i Objednatele. Ujednání, která jsou ve Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy o poskytování služeb je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s poskytováním služeb, včetně inzerce pracovních nabídek na webovém portále www.mamajob.online souvisí.

3. VOP obsahují informace, které Objednatel potřebuje mít k dispozici ještě před tím, než přistoupí k uzavření Smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel tímto žádá, aby si Objednatel přečetl tyto VOP pečlivě a v případě, že k nim bude mít připomínky či dotazy, aby kontaktoval Poskytovatele ještě před objednáním služby. Kontakty jsou uvedeny v čl. II. VOP. Tím, že Objednatel objedná službu od Poskytovatele, dává tím Poskytovateli signál, že VOP viděl, četl a souhlasil s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je zde popsán.

4. Ve VOP jsou k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.   Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování služeb

IV. Cena služeb a platba

V. Ukončení smlouvy

VI. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

VII. Odpovědnost Poskytovatele za škodu a reklamace

VIII. Autorská práva a ochranné známky

IX. Zpracování osobních údajů

X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL

Poskytovatelem je:

MÁMA JOB team s.r.o.
IČ: 094 57 712
Se sídlem: Hlavní 415, 691 27 Popice
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 118965
Kontaktní telefon: 739 070 980

Adresa pro doručování elektronické pošty: napiste.nam@mamajob.online

2.  OBJEDNATEL

Objednatelem se rozumí jakékoliv osoba, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu o poskytování služeb, a tím od Poskytovatele objedná šíření inzerce pracovních nabídek na webovém portálu www.mamajob.online, další služby, které jsou součástí tzv. balíčků, některou z doplňkových služeb či diagnostiku talentů uchazečů ve formě jednorázového testu či výhodné sady testů. Vzhledem k charakteru nabízených služeb jsou tyto určeny pouze pro podnikatelské subjekty –  Poskytovatel uzavírá s Objednatelem Smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

3.  INZERÁT

Inzerátem se rozumí prezentace volné pracovní pozice Objednatele, která je zobrazena na webovém portálu www.mamajob.online za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

4.  BALÍČEK

Balíčkem se rozumí soubor služeb souvisejících s inzercí volné pracovní pozice nabízených Poskytovatelem na webovém portále www.mamajob.online.

5. DOPLŇKOVÁ SLUŽBA

Doplňkovou službou se rozumí služba související s inzercí volné pracovní pozice nabízená Poskytovatelem nad rámec balíčků.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem, přičemž jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.      Objednatel objednává služby ve formě balíčků či doplňkové služby prostřednictvím ústní či písemné objednávky, tj. telefon, dopis, email (kontaktní údaje Objednatele viz. čl.II odst. 1 VOP).

2.      POPIS BALIČKŮ

Na webovém portále www.mamajob.online je uveden podrobný popis nabízených balíčků, včetně ceny, uvedení konkrétních služeb, které obsahují, co mohou objednateli přinést apod. Mezi tyto služby patří popis pracovní pozice, zveřejnění loga zaměstnavatele, zveřejnění fotografie a jména personalisty, propagace fotografií z firemního prostředí, zveřejnění video vizitky, zvýhodnění pozice nabídky volné pracovní pozice zařazením mezi tzv. HOT JOBS, poskytnutí kampaně na sociální síti Facebook, prezentace volné pracovní nabídky v rámci newsletteru a diagnostika talentů uchazečů.

3.      DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Mimo služeb, které jsou součástí balíčků, si může Objednatel objednat některou z doplňkových služeb nabízených na webovém portále Poskytovatele. Mezi tyto doplňkové služby patří natočení podcastu s profesionálními moderátory a sepsání atraktivního inzerátu.

4.      DIAGNOSTIKA TALENTŮ UCHAZEČŮ

Jednou z nabízených služeb v rámci balíčků je i tzv. diagnostika talentů uchazečů. Podrobný popis této služby včetně ceníku je uveden na webovém portále www.mamajob.online. Diagnostiku talentů uchazečů lze objednat v rámci balíčku, jako jednorázový test či v rámci výhodných sad testů dle ceníku. Pro objednání této služby jako jednorázového testu či v rámci výhodných sad testů platí stejná pravidla jako pro objednání diagnostiky talentů uchazečů v rámci balíčku.

5.      OBJEDNÁNÍ SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka musí obsahovat údaje dostatečné k poskytnutí služeb, zejména identifikační a kontaktní údaje Objednatele a specifikaci objednávaného balíčku (včetně délky trvání) či doplňkové služby dle ceníku (odkaz zde).

Objednavatel bude následně kontaktován Poskytovatelem, aby si strany ujednaly konkrétní podobu poskytovaných služeb.

K uzavření Smlouvy o poskytování služeb dochází potvrzením objednávky Poskytovatelem, a to ústní či písemnou formou.

Objednatel si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Poskytovatele vyrozumí.

Uzavřením smlouvy Objednatel souhlasí s obsahem smlouvy, zejména s těmito VOP.

6.      PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ BALÍČKŮ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

Objednatel je odpovědný za časné dodání podkladů potřebných ke zveřejnění inzerce volné pracovní nabídky, poskytnutí jiných služeb, které jsou součástí objednaného balíčku či poskytnutí doplňkových služeb. Tyto podklady je Objednatel povinen Poskytovateli dodat nejpozději 10 dnů před termínem zveřejnění inzerce volné pracovní nabídky a poskytnutí jiných služeb, které jsou součástí objednaného balíčku či doplňkových služeb. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění či úpravu podkladů, pokud jej k tomu Poskytovatel vyzve.

Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel na základě přijatých podkladů, připraví grafické a jiné podklady pro inzerci. Objednatel se zavazuje potvrdit grafické zpracování a obsah inzerce zaslané poskytovatelem nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení.

Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce volné pracovní pozice ani podklady k této inzerci předané Poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

7.      PODMÍNKY PRODLOUŽENÍ TRVÁNÍ INZERCE VOLNÉ PRACOVNÍ NABÍDKY

Objednatel má možnost prodloužit trvání inzerce volné pracovní nabídky v rámci objednaného balíčku. V případě, že má Objednatel zájem o takové prodloužení, učiní objednávku prodloužení stejným způsobem jako při objednání služby ve formě balíčků či doplňkové služby dle čl. III. odst. 1 VOP, tedy prostřednictvím telefonu, dopisu či emailu. Poskytovatel následně potvrdí objednávku prodloužení, a to v závislosti na formě učinění objednávky písemnou čí ústní formou.

IV. Cena služeb a platba

1.      CENA PRODUKTŮ

1.1.   Na webovém portálu www.mamajob.online je uveden ceník s aktuálně platnou cenou jednotlivých balíčků, doplňkových služeb či diagnostiky talentů uchazečů ve formě jednorázových testů či výhodných sad testů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém portále uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s poskytováním služeb. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již cenou konečnou.

1.2.   Sjednanou cenou je cena uvedená v ceníku v okamžiku učinění objednávky. Dojde-li ke změně ceny v době mezi učiněním objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku učinění objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě.

1.3.   Není-li mezi stranami Smlouvy o poskytování služeb výslovně ujednáno jinak, poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb až po úplném zaplacení sjednané ceny.

1.4.   Objednatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.

2.      ZPŮSOB PLATBY

Cenu je třeba uhradit bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele – fakturu s platebními údaji obdrží Objednatel v emailu při či po potvrzení objednávky.

Případné další způsoby platby mohou být mezi stranami Smlouvy o poskytování služeb výslovně dohodnuty.

Není-li mezi stranami Smlouvy o poskytování služeb jiné dohody, cena se hradí v korunách českých.

3.      SPLATNOST KUPNÍ CENY

Cena je splatná do 14 dní od obdržení faktury po přijetí objednávky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

Není-li cena uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Objednatele, je Poskytovatel oprávněn odmítnout šíření inzerce volné pracovní pozice či poskytování dalších služeb, případně od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny vzniká Poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

V. Ukončení smlouvy

Smlouva o poskytování služeb zaniká:

·        plynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;

·        výpověď smlouvy v souladu s čl. V odst. 1 těchto VOP;

·        odstoupením od smlouvy v souladu s čl. V odst. 2 těchto VOP;

·        dohodou Poskytovatele a Objednatele.

1.      VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Každá ze stran je oprávněna ukončit Smlouvu o poskytování služeb písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Doručením písemné výpovědi se rozumí rovněž doručení prostřednictvím kontaktní emailové adresy druhé smluvní strany. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených Poskytovatelem. V případě výpovědi Smlouvy o inzerci Objednatelem má Poskytovatel právo na storno poplatek ve výši ceny objednané inzerce.

2.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:

o   podklady dodané Objednatelem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);

o   není-li cena uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Objednatele.

2.2.   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služeb počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služeb a Objednatel písemně, e-mailem či telefonicky vyrozumí Poskytovatele o přerušení služby a vyzve jej ke zjednání nápravy.

VI. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

Objednatel a Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, audiovizuální záznamy, dokumentace, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti Smlouvy o poskytování služeb.

VII. Odpovědnost Poskytovatele za škodu a reklamace

Poskytovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně webového portálu www.mamajob.online, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

Poskytovatel neodpovídá za poskytování služeb v případě vyšší moci nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele.

Provozovatel negarantuje Objednateli nalezení vhodného kandidáta na obsazovaní pracovní pozice.

Činnost Provozovatele podle těchto obchodních podmínek není zprostředkováním zaměstnání za úhradu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

V případě, že Objednatel zjistí nedostatek ve zveřejnění inzerce volné pracovní pozice či v poskytování jiných služeb, které jsou součástí objednaného balíčků, má možnost uplatnit reklamaci prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v čl. II odst.1 VOP. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

IX. Autorská práva a ochranné známky

Objednatel je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů apod., které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv Objednatelem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Objednatelem. V případě, že Poskytovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Objednatelem jakákoli škoda, zavazuje se ji Objednatel Poskytovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Poskytovatele vyzván.

IX. Zpracování osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob jsou dostupné zde.

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.mamajob.online. Objednatel je oprávněn tyto osobní údaje použít výlučně k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit tyto osobní údaje získané prostřednictvím portálu před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje předávané Poskytovateli v rámci podkladů pro poskytování služeb (zejména jména a příjmení zaměstnanců Objednatele, fotografie z firemních akcí apod.) jsou Poskytovateli předávány na základě souhlasu osob, o jejichž osobní údaje se jedná. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Objednatele ze smlouvy vyplývající.

2. Smlouva i veškeré záležitosti neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů

3.Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí vždy VOP ve znění účinném v době uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb.

4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyplývající z poskytování služeb Poskytovatelem, se řídí právním řádem České republiky.

5. V případě vzniku sporu ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky, přičemž se sjednává místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.

Tyto VOP jsou účinné od 1.2.2022