Etický kodex a hodnoty

Hodnoty a etický kodex jsou součástí interního fungování MÁMA JOB rodičům, z.s. a respektují ho všichni zaměstnanci a zaměstnankyně, dobrovolníci a dobrovolnice, externí zaměstnanci a externí zaměstnankyně spolku. Ti dbají při své činnosti na profesionalitu a odbornost i budování dobrého jména MÁMA JOB a posilují tak důvěryhodnost při jednání s veřejností, médii a dalšími subjekty.

Pro dosažení naší mise a úspěchu se v naší práci opíráme o následující hodnoty:

HOUŽEVNATOST

 • Chyby, překážky, neúspěchy jsou pro nás příležitostí něco změnit nebo se něco naučit
 • Když se něco nepovede, zvedneme se a jdeme dál bohatší o novou zkušenost
 • Měníme zaběhnuté stereotypy. Když někdo tvrdí, že něco nejde, ukážeme, že ano

 

NÁPADITOST

 • Pravidelně přicházíme s novými nápady
 • Jsme průkopníky trendů v oboru
 • Do naší práce dáváme vždy něco navíc, nad rámec zadání

ORIENTACE NA ÚSPĚCH

 • Každý z nás chce být skvělý v tom, co dělá a mít výjimečné výsledky
 • Úspěšní lidé tvoří úspěšnou firmu. Úspěchy nás baví a hlavně nás baví je slavit
 • Mít výkony a výsledky je pro nás přirozené. Vždy zvažujeme poměr vynaloženého úsilí směrem k přínosu

RŮST

 • Pravidelně si uvědomujeme, co jsme se naučili a kam jsme vyrostli
 • Své zkušenosti předáváme dál svým kolegům. Učíme se od sebe vzájemně
 • Namísto toho, co nefunguje se zaměřujeme na to, co můžeme ovlivnit

PROPOJOVÁNÍ

 • Navazovat vztahy nás baví. Je to cesta ke skvělým výsledků uvnitř i vně firmy
 • Nevěříme v konkurenci, ale hodnotové synergie. Propojujeme i subjekty mezi sebou
 • Na projektech pracujeme ve trojicích

AUTENTICITA

 • Ke všem, vč. zákazníků zaujímáme partnerský přístup
 • Máme lehce neformální, přátelský a otevřený způsob komunikace. Jsme sami sebou.
 • Důležitá je pro nás otevřená zpětná vazba. Říkat si věci na rovinu

Zásady pro naše fungování

 • Respektujeme a dodržujeme práva osob vyjádřená v zásadních dokumentech, zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, Úmluvě o právech dítěte, Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a návazných právních předpisech České republiky.
 • Respektujeme individualitu každého jedince bez ohledu na jeho rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor, politické přesvědčení a ekonomickou situaci.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného, slušného a společensky korektního chování.
 • Základem naší činnosti je týmová práce. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti spolupracovníků, jejich právo na rozdílné názory i praktickou činnost.
 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci neseme plnou odpovědnost a usilujeme, aby úroveň a kvalita poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.
 • Jsme loajální vůči naší organizaci. Vyvarujeme se jednání, které by mohlo poškodit její dobré jméno.
 • Podporujeme v daném regionu rodiče a společnosti, které uznávají prorodinnou politiku.
 • Udržujeme kontakt s okolím společnosti – informujeme o dění a novinkách ve společnosti
 • Udržujeme otevřenou spolupráci s orgány veřejné správy, úřadem práce, krajskou hospodářskou komorou apod.
 • Snažíme se vyvarovat reklamních a ostatních aktivit, jež degradují společnost MÁMA JOB nebo urážejí osobnost jedince.

Respektování a zohledňování horizontálních principů:

 1. Rovné příležitosti a nediskriminace: Do projektu se mohou začlenit ženy a muži bez ohledu na sex. orientaci a etnický původ.
 2. Rovné příležitosti mužů a žen: Plnění tohoto principu nastává díky aktivitám organizace, aby se lépe ženy po MD/RD začlenily do pracovního procesu a tím byly naplněny rovné příležitosti mužů a žen.

Zásady pro jednání s dárci

 • Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně.
 • O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 • Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme výroční zprávu, účetní závěrku a audit hospodaření.
 • Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Působnost

 • Etický kodex je závazný pro všechny osoby, které se podílejí na činnosti spolku MÁMA JOB rodičům.
 • Účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2023.